CONDICIÓNS XERAIS DO USO DO SITIO WEB EmprendeVGA

www.emprendevga.com

Dálle que dálle, S.Coop. Galega (en diante Dalleqdalle Coworking ) con domicilio en Rúa Méndez Núñez nº2, 2ª Planta. 36600 Vilagarcia de Arousa. (Pontevedra) con CIF F-94096021 representada por Susana Loroño Mongragón con NIF 35462068-R pon a disposición no seu sitio web www.emprendevga.com determinados contidos de carácter informativo sobre as suas actividades.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Dalleqdalle Coworking por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais se lle expoñen ao USUARIO no sitio web www.emprendevga.com en tódalas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, archive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que haxa producido esta aceptación.

Dálle que dálle, S.Coop. Galega está inscrita no Rexistro Mercantil de REXISTRO PROVINCIAL DE COOPERATIVAS Lugar e data: Vigo, 2 de abril de 2014 Tomo: 9 Folla: 920-PO Folio: 1º Nº de asento: 1º.

O acceso ao sitio web de Dalleqdalle Coworking implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais do uso que o USUARIO afirma comprender na sua totalidade. O USUARIO comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Dalleqdalle Coworking non conleva a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO, salvo se este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artículos existentes en www.emprendevga.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, ésta suscripción rexirase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web rixense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Dalleqdalle Coworking prohíbe os seguientes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por cualquer medio cualquer tipo de dano aos sistemas de Dalleqdalle Coworking ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquier tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos («spaming») ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede («mail bombing»).

1.2.- Dalleqdalle Coworking poderá interrumpir en calquier momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.-

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- Dalleqdalle Coworking utilizando fontes internas e externas de tal modo que Dalleqdalle Coworking únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, Dalleqdalle Coworking ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias de outros sitios dos que non é titular Dalleqdalle Coworking. Dalleqdalle Coworking en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garantiza o correcto funcionamiento de todos estos links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de Dalleqdalle Coworking non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas á disposición no referido sitio web.

2.3.- Dalleqdalle Coworking reservase o dereito a modificar en calquier momento os contenidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.-

Dalleqdalle Coworking informa que o sitio web www.emprendevga.com os contidos propios, a programación e o diseño do sitio web encontrase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Dalleqdalle Coworking. Dalleqdalle Coworking utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artículos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas poderá solicitar en calquier momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE.-

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xuzgados de Vilagarcía de Arousa renunciando expresamente o USUARIO a cualquier outro foro que pudera corresponderlle.

QUINTA.-

En caso de que calquier cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a voluntade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Dalleqdalle Coworking poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Dalleqdalle Coworking